0-4RBK-LOGO Purper_CopyKONSTITUSIE3rivers
DRIE RIVIERE BAPTISTE KERK

 

 

Artikel 1:
Die naam van die gemeente is: Drie Riviere Baptiste Kerk.

Artikel 2 – Grondslag:
2.1 Grondslag:
• “Die fondament is Jesus Christus” (1 Kor.3:11b).
• “Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een Hoof te verenig, naamlik Christus” (Ef.1:10b).
• “Die Kerk is Sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul” (Ef.1:23).
• Die Kerk is Sy Bruid: “Mans julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die Kerk liefgehad het
en Sy lewe daarvoor afgelê het” (Ef.5:25).

2.2 Fokus:
• “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het” (Matt.28:19-20b).

2.3 Vertrekpunt:
2.3.1. Woordgefundeerd:
• “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek” (2 Tim.3:16).

2.3.2 Godgesentreerd:
• “Kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly; hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God” (Openb.21:3b).

2.3.3 Christus Gefokus:
• “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered” (Rom.10:9-10).

2.4 Reformatoriese Uitgangspunte:
As Gereformeerde Baptistegemeente glo ons in die Bybelse leerstukke as uitgangspunte vir die reformasie:
• Sola Scriptura (Die Woord alleen);
• Sola Gratia (Genade alleen);
• Solus Christus (Christus alleen);
• Sola Fide (Geloof alleen);
• Soli Deo Gloria (Die eer van God alleen).

2.5 Belydenisskrifte
2.5.1 Die leerstellige standaarde van wat geleer en geglo word, is saamgevat in die volgende belydenisskrifte, wat ons onderskryf: (Bylae 1, 2 & 3)*;
2.5.2 Die Sola 5 Belydenis (2005);
2.5.3 Die 1689 Baptiste Geloofsbelydenis;
2.5.4 Die Neutedop Belydenis.

ARTIKEL 3: Lidmaatskap
3.1 Liggaam
• Ons erken en bely dat die lidmaat as enkeling “die tempel van God is en dat die Gees van God”
daarin woon (1 Kor.3:16);
• Verder het ons “baie lede in een liggaam, (die kerk) en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie, in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar” (Rom.12:4-5).
• “Ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het” (Rom.12:6a; 1 Kor.12: 12-30).
• Ons verantwoordelikheid en roeping is “lê julle toe op die beste genadegawes” (1 Kor.12:31).

3.2 Kwalifikasies/vereistes
Belydenis van bekering tot God en geloof in die Here Jesus, doop deur onderdompeling na bekering tot geloof en ʼn gewillige onderwerping aan die lering en leiding van die kerk, asook ʼn konsekwente Christelike lewe.

3.3 Amp van die Gelowige/Toewyding
By toetrede tot lidmaatskap sal elke lidmaat in opregtheid en erns die gemeente se toewydingsformulier onderteken en hom/haar onvoorwaardelik daaraan onderwerp (Bylae 4)*
“By ondertekening hiervan verklaar ek (Volle Name en Van) in alle erns en opregtheid voor God, dat ek Drie Riviere Baptiste Kerk se Konstitusie en gepaardgaande dokumente waarna in die Konstitusie verwys word, gelees het, dat ek dit verstaan, en dat ek dit heelhartig onderskryf.
Geteken:………………………………………… Datum:………………………..”

3.4 Prosedure
Die prosedure vir aansoek en toelating tot lidmaatskap word in ʼn die “Handleiding en Riglyne vir Lidmaatskap” – soos periodiek gewysig – uiteengesit.

3.5 Verval van lidmaatskap
3.5.1 Persone wat a.g.v. dissiplinêre optrede afgesny word van die gemeente se lidmaatskap verval outomaties.
3.5.2 Lidmate wat vanweë geografiese verhuising nie meer hulle verantwoordelikhede m.b.t. die gemeente kan nakom nie – dit is spesifiek en veral gereelde kerkbywoning en onderlinge “koinonia” – word ʼn billike tyd gegun en aangemoedig om ʼn ander gemeentelike tuiste te vind (behalwe indien spesiale reëlings getref word met die Leierskap).
3.6.3 Skriftelike bedankings word slegs aanvaar, indien bedanking in ooreenstemming met 3.5.2, of met dien verstande dat stappe volgens Matteus 18, volledig met ʼn persoon wat bedank, gevolg is.

ARTIKEL 4: Regering van die kerk
4.1 Jesus Christus Opperherder van die kerk
• Jesus Christus het tydens Sy omwandeling op aarde self Sy hoofskap van die kerk geproklameer:
– “… op hierdie rots sal Ek my kerk bou ..” (Matt.16:18);
– “Ek is die goeie Herder. Ek ken my skape, en my skape ken My, …. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder…” (Joh.10:14-16) en
– “Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem” (Kol 1:18);
• In Openbaring 1 – 3 (veral) bevestig Jesus by hernuwing sy hoofskap oor die Kerk as Hy tussen die “sewe goue staanlampe” beweeg (Openb.1:12-13) en opdrag gee dat ʼn brief aan elkeen van die
“sewe gemeentes” (“lampe”) geskryf word (Openb.1:20);
• Elkeen van die sewe briewe het ʼn spesifieke boodskap op gesag van Jesus Christus self: “So sê Hy….” (Openb.2:1, 8, 12, 18, 3:1, 7, 14) en die gesag word telkens bevestig met “.. luister na wat die Gees vir die gemeentes sê” (Openb.2:7, 11, 17, 29);
• Jesus Christus is dus die “Opperherder” van Sy kerk – “En dan, wanneer die Opperherder kom, sal julle die heerlikheid as onverganklike kroon ontvang” (1 Pet.5:4).

4.2 Die onderherders van die kerk
• “In elke gemeente het hulle ouderlinge gekies” (Hand 14:23a);
• Die kern van die opdrag aan ʼn ouderling is: “Pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters ʼn kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg wat Hy vir Hom verkry het deur die bloed van sy eie Seun” (Hand 20:28);
• “Julle voorgangers hou wag oor julle lewe en moet aan God rekenskap gee” (Hebr.13:7a);
• Dit is daarom duidelik dat die “onderherders” onder gesag van die “Opperherder” staan.

4.3 Verantwoordelikhede van ouderlinge/onderherders
• “Ouderlinge is immers bestuurders van die huishouding van God” (Titus 1:7a). Dit behels oorkoepelend die volgende:
– Gebed en bediening en onderrig in die Woord van God: “Ons sal dan al ons aandag aan gebed en bediening van die Woord bly gee” (Hand.6: 4) en “…die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee” (1Tim 5:17);
– Geestelike versorging van lidmate: “Julle voorgangers hou wag oor julle lewe” (Heb.13:17a);
– Formatiewe en korrektiewe dissipline: “Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly” (Matt.16:19);
– Voorbeeld in leer en lewe: “… deur ʼn voorbeeld vir die kudde te wees” (1 Pet 5:3b).
• Die praktiese verdeling en toedeling van spesifieke verantwoordelikhede en take onder ouderlinge word gereël in die “Handleiding vir Ampsdraers” soos van tyd tot tyd aangepas.

4.4 Kwalifikasies vir ouderlinge
Die algemene kwalifikasies vir ʼn manlike lidmaat om ouderling te wees, word spesifiek in die volgende Bybelgedeeltes bepaal:
• 1 Tim.3:1-7: “Dit is ʼn waar woord: As iemand graag ouderling wil wees, begeer hy ʼn voortreflike werk. ʼn Ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandig, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig; … nie aan drank verslaaf of ʼn rusiemaker nie, … inskiklik, vredeliewend en nie geldgierig nie. …. sy eie huisgesin … beheer … op waardige wyse gesag oor sy kinders ….uitoefen. … nie onlangs tot geloof gekom het nie, … buite die gemeente … as ʼn goeie man bekend staan…”
• Tit.1:5-9: “… onberispelik …, aan sy vrou getrou … sy kinders moet gelowig wees, … nie aanmatigend en opvlieënd nie, nie ʼn dronkaard of ʼn rusiemaker of soeker na oneerlike wins nie, … gasvry, … lief vir wat goed is, verstandig, regverdig, vroom en selfbeheers. Hy moet vashou aan die betroubare Woord waarin hy onderrig is, dan sal hy in staat wees om ander met die gesonde leer aan te moedig en die argumente van teenstanders te weerlê.”

4.5 Aanwysing van ouderlinge
Die praktiese aanwysing van ouderlinge word in die “Handleiding vir Ampsdraers” uiteengesit.

4.6 Voltydse ouderlinge
Waar en indien die gemeente van tyd tot tyd ʼn ouderling(e) vir voltydse dienswerk beroep, word die praktiese verdeling en toedeling van spesifieke verantwoordelikhede en take, asook die broeder(s) se materiële versorging, vooraf en in samewerking met die bepaalde ouderling(e) bepaal en ooreengekom. Sien ook die “Handleiding vir Ampsdraers”

4.7 Besluitnemingsproses
Die gemeente berus op ʼn “Interaktiewe Gemeente-Funksioneringsmodel”.
• Besluite t.o.v. Leerstellige/Dogmatiese aangeleenthede word deur die ouderlinge geneem en
waar nodig en indien die besluit ʼn “koersaanpassing” in die bestaande leerstellige standpunt en/of uitgangspunt van die gemeente behels, sal sodanige besluit of “koersaanpassing” aan die gemeente voorgelê word vir goedkeuring.
• Dag tot dag take en besluite word deur die Ouderlinge geneem.

ARTIKEL 5: Diakens
5.1 Die diakenamp
“Die twaalf apostels roep toe al die gelowiges bymekaar en sê vir hulle: ‘ Dit is nie reg dat ons die verkondiging van die woord van God verwaarloos om die versorging te kan behartig nie. Nou, broers, soek sewe mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel’” (Hand.6:2-3).

5.2 Verantwoordelikhede van diakens
• Die verantwoordelikhede van diakens is in beginsel:
(1) “Om die versorging te kan behartig” van die gemeente (Hand.6:2) en
(2) Om die ouderlinge in die praktiese sake van gemeentebestuur vry te stel, sodat ouderlinge “dan al ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee” (Rom.6:4);
• Die praktiese verdeling en toedeling van spesifieke verantwoordelikhede en take aan, en onder diakens word gereël in die “Handleiding vir Ampsdraers”.

5.3 Kwalifikasies vir diakens
Die algemene kwalifikasies vir ʼn manlike lidmaat om diaken te wees, word spesifiek in die volgende Bybelgedeeltes bepaal:
• “Nou broers, soek sewe mans onder julle uit wat daarvoor bekend is dat hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat ons hulle vir hierdie taak kan aanstel” (Rom.6:3);
• “Net so moet diakens ook manne van goeie karakter wees, …..nie uit twee monde praat nie,….nie aan drank verslaaf nie, …nie op oneerlike winsbejag uit nie,… opreg gelowig.., huweliksgetrou…,beheer oor sy huis hê …” (1 Tim.3: 8-13).

5.4 Aanwysing van diakens
Die praktiese aanwysing van diakens word in die “Handleiding vir Ampsdraers” uiteengesit.

ARTIKEL 6: Sakramente
6.1 Die Doop
• Matt. 28:19b: “… doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees…”;
• Hand.2:38: “Toe antwoord Petrus hulle: “Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang”;
• Hand.2:41: “Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg”.
• Hand.2:47b: “En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg”;
• Hand.5:14: “Tog is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg”.

6.2 Die Nagmaal
• 1 Kor.11: 23b-26: “Die Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, nadat
Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. “Net so ook het Hy na die maaltyd die beker geneem en gesê: “Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom”;
• 1 Kor. 11: 27-29: “Elkeen wat op ʼn ongepaste wyse van die brood eet of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur ʼn oordeel oor homself”.

ARTIKEL 7: Finansies en Batebestuur
Regstegnies: Moet minstens die volgende dek:
• Rekenkundige grondslag (AARP – Algemeen Aanvaarde Rekenkundige Praktyke) – Boekhouding sal volgens AARP geskied en moet jaarliks deur ʼn ouditeursmaatskappy of geregistreerde ouditeur/rekenmeester geoudit word.
• Onder wie se bestuursverantwoordelikheid: Die ouderlinge sal ʼn persoon aanwys om die Boekhouding te behartig en die boekhouer/-houdster/tesourier(e) moet direk verslag lewer aan die diakens en indien daar nie ʼn diakenskorps bestaan nie; aan die ouderling(e) verslag doen. Die diaken(s) sal weer aan die ouderling(e) verslag lewer oor die finansies van die Gemeente, asook tydens Gemeentevergaderings, aan die Gemeente.

ARTIKEL 8: Bedieninge
• Die gemeente is betrokke by ʼn aantal eksterne bedieninge wat gefundeer is in
– Aanbidding en voorbidding:
Joh.4:23: “Maar daar kom ʼn tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen.”
– Lering en opvoeding:
1 Kor.14:26: “Hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle bymekaarkom, het elkeen gewoonlik ʼn bydrae om te lewer: ʼn psalm, ʼn onderwysing, ʼn openbaring, ʼn ongewone taal of klank, ʼn uitleg daarvan. Sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop.
2 Pet. 3: 18: “Sorg daarenteen dat julle steeds toeneem in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Aan Hom behoort die heerlikheid, nou en tot in ewigheid! Amen.”
– Evangelisasie ,Sending en Barmhartigheidsdiens
1 Pet.2: 9: “Die Here weet dus om die wat Hom dien, uit beproewing te red, maar om die goddeloses te straf en vir die oordeelsdag gevange te hou”;
1 Pet. 3: 15: “En beskou die geduld wat ons Here met ons het as geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskrywe”;
Matt. 28: 18-20: “Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”
Matt.5:16: “ …Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”
• Die aktiwiteite word verder omskryf en gereël soos uiteengesit in die dokument “So Glo Ons” (Toewydingsdokument vir Nuwe Lidmate) (Bylae 4), paragrawe 2 en 7

ARTIKEL 9: Vergaderings
• Gemeentevergaderings, Kerkraadsvergaderings en ander komiteevergaderings sal so gereeld moontlik gehou word of soos van tyd tot tyd onderling deur die betrokke rolspelers (in geval van die
Gemeente – die Gemeente) ooreengekom word.

ARTIKEL 10: Assosiasie met ander gemeentes (Sola 5)
• Die gemeente werk in sake van algemene belang in beginsel saam met ander gemeentes waar samewerking ʼn versterking van kragte is, op voorwaarde dat daar in beginsel konsensus tussen die gemeentes bestaan oor fundamentele belydenis – soos per artikel 2.5 – en volgens voorbeeld van:
– 1 Kor.16:1b: “…moet julle ook maak soos ek dit in die gemeentes van Galasië gereël het”;
– 2 Kor.8:18, 19 & 23: “Saam met hom stuur ons die broer wat in al die gemeentes geprys word vir sy bevordering van die evangelie. Afgesien daarvan is die broer ook deur die gemeentes gekies om met ons saam te reis as ons die liefdeswerk uitvoer wat ons onderneem het. Ons doen dit tot eer van die Here en as teken van ons hupvaardigheid.” Verder “Wat Titus betref, hy is my kollega en medewerker, in julle belang. Wat ons broers betref, hulle is afgevaardigdes van die gemeentes en ʼn eer vir Christus”.

ARTIKEL 11: Regsstatus/Regspersoonlikheid
• Drie Riviere Baptiste Kerk is ʼn regspersoon en sal bankrekenings open onder die naam: DRIE RIVIERE BAPTISTE KERK.

11.1 Tekenmagte:
• Alle tjeks en ander amptelike- en regsdokumente moet deur minstens twee van drie persone soos deur ʼn Gemeentevergadering aangewys, onderteken word.

ARTIKEL 12: Vergaderings
• Gemeentevergaderings: Daar moet minstens een vergadering per semester belê word.
• Leierskapvergaderings (Ouderlinge): Daar moet minstens ses vergaderings, verspreid oor 12 maande gehou word.
• Diakonie-vergaderings: Daar moet minstens ses vergaderings, verspreid oor 12 maande gehou word.

ARTIKEL 13: Voorsitters van Vergaderings
• Die Lerende Ouderling sal as voorsitter van Gemeente- en Leierskapvergaderings optree (uitsonderings kan wel gemaak word indien omstandighede dit vereis of as Lerende Ouderling dit verkies of as die gemeente nie beskik oor ʼn Lerende Ouderling nie, of indien die gemeente dit versoek). Diakens kies self ʼn voorsitter.

ARTIKEL 14: Stemming tydens Vergaderings
• Kworum: 66% van die manslidmate vorm ʼn kworum vir Gemeentevergaderings en 66% van die Leierskap vorm ʼn kworum tydens Leierskapvergaderings.
• Wyse van Stemming: Stemming geskied d.m.v. handopsteek.
• Vir wysiging van Konstitusie, die “So Glo Ons- dokument” en Handleidings: Stemming geskied d.m.v. handopsteek.Die inhoud van hierdie Artikel asook dié van Artikels 13 en 15 is van toepassing. Die Voorsitter (sien Art.13) sal wel oor ʼn veto-stem beskik.
• Ander Besluite tydens Gemeentevergaderings: Stemming geskied d.m.v. handopsteek. 75% van die teenwoordige manslidmate moet t.g.v. ʼn voorstel stem ten einde dit aanvaar te kry – die voorsitter van die vergadering (sien Art.13) beskik oor ʼn veto-stem.
• Stemming tydens Leierskapvergaderings: Besluite berus uitsluitlik op konsensusbasis. Wanneer daar egter dringende besluite geneem moet word en konsensus nie bereik kan word nie, moet daar oorgegaan word tot stemming en sal 50% +1 meerderheid geld. Waar nodig beskik die voorsitter (sien Art.13) oor ʼn veto-stem.

ARTIKEL 15: Wysigings aan die Konstitusie & Handleidings
• Vooraf-Kennisgewing: Kennis van wysigings aan die Konstitusie en/of Handleidings moet ten
minste twee (2) weke voor ʼn Gemeentevergadering, skriftelik aan die gemeente deurgegee word.
• Konstitusie: 75% + 1 van die manslidmate lidmate (die voorsitter van die vergadering het ʼn beslissende stem – sien Art.13).
• Handleidings: 50% + 1 van die manslidmate lidmate (die voorsitter van die vergadering het ʼn beslissende stem – sien Art.13).

ARTIKEL 16: Ontbinding van Gemeente
• 75% nadat dit vir 4 agtereenvolgende Sondae afgekondig is.

ARTIKEL 17: Aanvaarding van die Konstitusie
• Aanvaarding van die Konstitusie sal geskied d.m.v. ʼn meerderheidstem soos per Artikel 12.
.………………….……..…………………… ……..……………..………………………………………
Ouderling nms. Gemeentevergadering Ouderling nms. Gemeentevergadering

.…………………
DATUM

N.s.: BYKOMENDE BYLAES EN DOKUMENTE (verkrygbaar op versoek):
Bylae 1 ~ Sola 5 Belydenis (2005) – (sien: http://sola5.org/confession-of-faith/);
Bylae 2 ~ Die 1689 Baptiste Geloofsbelydenis – (sien: http://founders.org/library/bcf/confession/);
Bylae 3 ~ Die Neutedop Belydenis – (ingesluit in hierdie dokument);
Bylae 4 ~ “So Glo Ons” (Toewydingsdokument) – (ingesluit in hierdie dokument);
“Handleiding en Riglyne vir Lidmaatskap” (tans onder hersiening en nie beskikbaar);
“Handleiding vir Ampsdraers” (tans onder hersiening en nie beskikbaar).

(Soos aanvaar deur die Gemeente op: 29 Mei 2009 en met enkele wysigings soos op 05 Augustus 2009. Naamsverandering: 2015)
NEUTEDOP BELYDENIS
(Kernagtige samevatting van die belangrikste waarhede in die 1689 Baptiste Belydenis)
1. Ons glo dat die geskrifte van die Ou- en Nuwe Testament God se besondere openbaring aan die mens is; dat dit, soos oorspronklik neergeskryf, ten volle deur God geïnspireer is; dat hierdie openbaring (die kanon) afgesluit en genoegsaam is; dat dit volkome betroubaar is m.b.t. leer en inhoud; en dat dit die hoogste en finale gesag is vir geloof en lewe (2Tim.3:15-17; Jes.8:20; Luk.16:29-31; Ef.2:20; Rom.1:19-21; Rom.2:14-15; Ps.19:1-3; Hebr.1:1; Spr.22:19-21; Rom.15:4; 2Pet.1:19-20).

2. Ons glo in die enigste en ewige Drie-enige God: Vader, Seun en Heilige Gees – soos Hy Homself in al Sy verhewe heerlikheid in die Heilige Skrif aan ons openbaar (Deut.6:4; Jer.10:10; 1Kor.8:4-6; 1Tes.1:9; Matt.28:19; 2Kor.13:14).

3. Ons glo dat God alle dinge geskape het, met die mens as kroon en rentmeester van Sy skepping. Die eerste mens, Adam, het in sonde geval en so sy oorspronklike geregtigheid verloor. So het hy homself en die hele skepping in ellende gedompel. Dit geld besonderlik sy nageslag (die ganse mensheid), wat sedertdien in verlore toestand onder God se toorn verkeer. Gevolglik het alle mense, reeds vanaf ontvangenis en geboorte, deel aan die erfsonde, wat enersyds die erfskuld (juridies skuldige toestand onder die oordeel van God) en andersyds die erfsmet (moreel verdorwe toestand van sondegeneigdheid) behels. Die gevalle mens is dus geestelik dood en sonder die lewendmakende herskeppingswerk van die Heilige Gees is dit totaal buite sy vermoë om die Evangelie te verstaan, in Christus te vertrou, van sonde te bekeer, God lief te hê en Hom te gehoorsaam (Gen.1:31; Kol.1:16; Rom.3:23; 5:12; Titus 1:15; Gen.6:5; Jer.17:9; Rom.3:10-19; 5:12-19; 1Kor.15:21, 22, 45, 49; Ps.51:7; Job 14:4; Ef.2:3; Rom.6:20; 5:12; Hebr.2:14-15; 1Tes.1:10).

4. Ons glo in Jesus Christus, God se Seun, wat ontvang is van die Heilige Gees en uit die maagd Maria gebore is as volkome God en volkome mens vir ewig. Hy het as God se Groot Profeet, Priester en Koning na hierdie wêreld gekom. Hy is Hoof van die uitverkore mensheid en God se hoogste en finale openbaring aan die mens (Matt.1:22-23; Luk.1:27, 31, 35; Rom.1:3-4; Fil.2:6-11; Kol.2:9).

5. Ons glo in Jesus Christus as enigste Middelaar tussen God en sondaars. Hy is gekruisig en het gesterf ten einde hulle van die heerskappy en gevolge van hul sonde te verlos. Hy het in volmaakte gehoorsaamheid onder die Wet gelewe sodat Sy geregtigheid aan hulle toegereken kan word. Hulle kry nie deel aan hierdie dubbele verlossingsgenade van God op grond van enige eie verdienste nie, maar dit word aan hulle toegereken deur geloof alleen. Hierdie geloof is nie bloot regsinnige opinie nie, maar is, vanuit diep bewussyn van eie onwaardigheid, lewenslange en uitsluitende vertroue in Jesus Christus wat as Versoeningsoffer die Vader se heilige geregtigheid volkome bevredig het. Geloof is enersyds soewereine gawe van God, gewerk deur Sy Gees; dit is andersyds verantwoordelikheid en werklike handeling van die mens self. Tussen hierdie twee kante van geloof is daar ten diepste geen teenstrydigheid nie (Joh.5:39; 14:6; Hand.4:12; Rom.5:12-19; 1:2-4, 16-17; 11:33-36; Ef.2:8-9; 3:1-14; Openb.5:9-10; 7:10; Rom.4:16, 23-25; Ps.110:3; Joh.6:37, 44; Hand.13:48; 16:14).

6. Ons glo in Jesus Christus se persoonlike, liggaamlike en historiese opstanding uit die dood; in Sy hemelvaart; en in Sy huidige heerskappy ter wille van Sy mense en om alles aan Hom te onderwerp (Hand.1:3; 2:33; 13:38-39; 1Kor.15:3-6; Gal.3:16-22; Ef.1:10; Kol.1:20).

7. Ons glo in die persoonlike wederkoms van Jesus Christus (Hand.10:42; Rom.14:9-10; 1:11; 2Pet.2:4).

8. Ons glo dat Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees vir Hom ewige volk uit die ganse mensdom versamel, ongeag ras, geslag of stand. Elkeen wat hieraan deel het, toon die egtheid daarvan deur volhardende gehoorsaamheid aan Hom (Joh.17:2-5; 2Kor.5:18-19; 1Pet.1:3-4; Joh.1:12-13; 1Kor.2:6-16; 1Joh.5:1).

9. Ons glo in die Heilige Gees. Hy het op die Pinksterdag as Parakleet (Trooster / Voorspraak / Helper) vanaf die Vader en die Seun na die Nuwe Testamentiese gemeente gekom. Sedertdien woon Hy in alle ware gelowiges om die Seun se Middelaarswerk en regering in hulle te verwerklik. Sodoende verheerlik Hy Jesus Christus in en deur gelowiges en is Hy die waarborg dat hulle hul volle erfenis as God se kinders uiteindelik sal ontvang. Hy lei elkeen van hulle, sonder opheffing van hul verantwoordelikheid of gehoorsaamheidsvolharding, na die finale afronding van hul verlossing d.m.v. die Woord en die genademiddele wat daarmee saamhang. Sonder Sy wederbarende verligtende, versekerende, heiligmakende en toerustende werk is ware Christenskap en kerkwees totaal onmoontlik (Hand.2:39; Rom.8:9, 14, 17, 23, 26; Luk.11:13; Ef.1:13-14; 4:30; 5:18-21; 1Kor.12:4-11; 12-13; 2Kor.3:18; Kol.3:10; Joh.14:16-18, 26; Gal.5:16-26; 1Tes.5:19).

10. Ons glo in die liggaamlike opstanding uit die dood van alle mense – diegene wat in Christus gesterf het om deel te hê aan die ewige saligheid en die res om deel te hê aan die ewige verdoemenis (Rom.1:4; 4:25; 6:5; 1Pet.1:3; 1Kor.15:12-21, 20-21; Matt.27:53; Hand.1:21; 2:31; 3:21).

11. Ons glo dat Jesus Christus alle ware gelowiges (en net hulle) beveel om Hom van plek tot plek gesamentlik in gemeenteverband te dien volgens die riglyne wat Hy daarvoor in die Skrif neerlê, Elke gelowige is dus verantwoordelik om hom, indien enigsins moontlik, by ʼn gemeente te voeg waar die Here in gees en waarheid gedien word; om hom aan die broers en susters toe te wy; en om hom aan die gepaardgaande dissipline te onderwerp. So ʼn plaaslike gemeente staan slegs onder die gesag van Jesus Christus, maar benodig tog vir sy welsyn gemeenskap met ander gemeentes waar die Here ook in gees en waarheid gedien word (Hand.2:42-47; 20:7; Ps.119:148; Matt.6:6; 18:15-20; 1Kor.12:12-27; Ps.84; Hebr.10:25; Rom.1:7; Ef.1:20-22).

12. Ons glo dat Jesus Christus die Doop en die Nagmaal ingestel het en dat dit deur alle ware gelowiges (en net hulle) in gehoorsaamheid en as belydenis onderhou moet word as heenwysing na die mees basiese aspekte van hulle geloof en verlossing. Die Doop is die onderdompeling van die gelowige in water as belydenis van sy identifisering met Jesus Christus in Sy dood, begrafnis en opstanding. Die Nagmaal is die deelname aan die brood en die beker wat wys op Jesus Christus se versoeningsoffer, naamlik Sy gebroke liggaam en gestorte bloed (Hand.2:37-41; 8:12-13, 36-38; 9:18; 10:47-48; 11:16; 15:9; 16:14-15, 31-34; 18:8; 19:3-5; 22:16; 1Pet.3:21; Rom.6:3-4; Gal.3:27; Kol.2:12; 1Pet.3:21; Hebr.9:25, 26, 28; 10:22; Matt.7:6; 15:9; 26:26-28; 28:19-20; Joh.3:23; 6:29, 35,47-58; 1Kor.10:1-2, 16, 17, 21; 11:23-29; 2Kor.6:14-15; Eks.20:4-5).
“SO GLO ONS”
(Toewydingsdokument)

Hiermee verklaar ek in alle erns en opregtheid voor God:
1. Dat ek:
* My volle vertroue vir lewe en sterwe stel in Jesus Christus se volkome versoeningswerk namens my.
* Jesus Christus se omvattende en lewenslange beslaglegging op my persoon, lewe en besittings met blydskap en dankbaarheid aanvaar.
* My lewe totaal aan Hom as Koning toewy.
2. Dat ek:
* In algehele afhanklikheid van die Here, die opregte voorneme het om die Evangelie uit te leef en uit te dra.
* My daarvoor sal beywer om my gawes binne-, sowel as buite die gemeente, tot eer van die Here se naam uit te leef.
* In die beoefening van gemeentebedieninge (na binne en na buite die gemeente) dit altyd in ooreenstemming met die Skrif sal doen en my altyd onder die gesag, goedkeuring en inspraak van die leierskap en die gemeente, sal stel.
3. Dat ek die volgende leerstukke as samevattende basis van geloof, leer en lewe onderskryf en my heelhartig daarmee vereenselwig:
3.1 Die “Vyf Solas”:
* Die Woord alleen (“Sola Scriptura”);
* Christus alleen (“Solus Christus”);
* Genade alleen (“Sola Gratia”);
* Geloof alleen (“Sola Fide”);
* Die eer aan God alleen (“Soli Deo Gloria”).
3.2 Die vyf kernwaarhede van die Gereformeerde leer:
* Die totale verdorwenheid van die mens (“total depravity”);
* Die onvoorwaardelike verkiesing (“unconditional election”);
* Beperkte verlossing (“limited atonement”);
* Onweerstaanbare genade (“irresistible grace”);
* Volharding van die gelowiges (“perserverance of the saints”).
3.3 Die tien onderskeidende Baptistekenmerke:
* Die direkte hoofskap van Christus;
* Die priesterskap van alle gelowiges;
* Gemeenskaplike aanspreeklikheid (“interaktiewe gemeente
funksioneringsmodel” – ook genoem “gemeenteregering” of “kongregasionele kerkregering”);
* Die gesag en genoegsaamheid van die Bybel;
* Die prioriteit van die verkondiging van God se Woord;
* Gemeentelidmaatskap is slegs vir wedergeborenes;
* Skeiding tussen kerk en staat;
* Die doop van gelowiges deur onderdompeling as enigste vorm van Bybelse doop;
* Die selfstandigheid van die plaaslike gemeente;
* Vryheid van die gewete.
3.4 Die Gereformeerde Baptistekenmerk wat bekendstaan as die
“regulerende beginsel” wat inhou dat slegs dit wat uitdruklik deur die Woord gebied word, in die bestuur en aanbidding van die gemeente gebruik mag word (die gemeenteleiers is slegs bestuurders van God se huishouding en mag dus slegs dit wat God gebied het, in die huishouding inbring).
4. Dat ek:
* Van harte eens is met die formele belydenisskrif van die gemeente, nl. Die Geloofsbelydenis van die SOLA 5 Assosiasie (sien ook ons gemeente se “Neutedopbelydenis” en “Die Baptiste Geloofsbelydenis
van 1689”).
* Geen oortuigings huldig wat, sover ek weet, in stryd met die formele belydenisskrif van die gemeente is nie.
* Glo dat die teologie, soos verwoord in die formele belydenisskrif van die gemeente, ʼn belangrike rol speel in die prediking en waardes van die gemeente.
5. Dat ek my volgens die riglyne van die Skrif aan my broers en susters in die gemeente toewy, wat ondermeer inhou:
* Dat ek saam met hulle die Here in gees en waarheid wil dien;
* Dat ek in biddende afhanklikheid hulle na die beste van my vermoë wil liefhê en dien;
* Dat ek in opregtheid, openheid, betroubaarheid, lojaliteit en harteenheid met hulle wil saamleef en die Here vertrou om my steeds meer en meer daartoe in staat te stel;
* Dat ek hulle versoek om my volgens Bybelse riglyne – spesifiek Matt.18:15-20, te lei, te vermaan en selfs onder die tug te plaas wanneer nodig (wat afsnyding van die gemeente as finale stap sou kon insluit, indien ek volgens die Skrif volhoudend sou sondig).
* Dat ek saam met hulle medeverantwoordelikheid vir die finansiële behoeftes van die gemeente aanvaar – soos die Here my in staat stel en ek persoonlik in verantwoordelikheid aan Hom sal besluit (2 Kor.9);
* Dat ek die basiese byeenkomste van die gemeente (normaalweg ʼn Sondag-erediens, Sondagaandbyeenkoms, asook Selgroepe- of ander Kleingroep-/Besprekingsgroep byeenkomste) gedissiplineerd na die beste van my vermoë sal bywoon en my broers en susters op hoogte sal hou wanneer dit per geleentheid of oor ʼn langer tydperk vir my onmoontlik is om dit by te woon.
6. Dat ek:
* Glo dat die ouderlinge van die gemeente deurlopend, moet voldoen aan
die Bybelse voorskrifte soos uiteengesit in 1Tim.3:1-10 en 5:17-18
7. Dat ek:
* Die gemeente se ouderlinge versoek om pastorale verantwoordelikheid vir my te neem;
* Onderneem om ook van my kant, die ouderlinge se berading op te soek wanneer nodig;
* My binne Bybelse perke onderwerp aan die ouderlinge se leiding en inspraak in soverre dit my lewenswandel, my verhouding met die Here en met medegelowiges, asook my getuienis teenoor die wêreld raak.
* Die ouderlinge sal ken in enige inisiatief wat ek vanuit die gemeente wil loods.
8. Dat ek die Bybelse ordes m.b.t. mans en vrouens begryp en dit onderskryf, nl.:
* Dat mans en vrouens gelyk is in status voor God, maar verskillend is in
roeping en rol en wat binne en buite die gemeente prakties daarin neerslag vind, dat:
~ Mans sal besef dat hulle mekaar en hul gesinne met die Woord moet bedien (koning, priester en profeet – Ef.5:26-27); hulle gesinne fisies en geestelik moet versorg (Ef.5:29); hulle vrouens lief sal hê (Ef.5:25,28,33) en as hoof van sy vrou en huis sal optree (Ef.5:22-24,30);
~ Mans by elke moontlike geleentheid sal bid (1Tim.2:8);
~ Vrouens hul sal onderwerp aan hul mans se leierskap (1Kor.11:3; Ef.5:22-24);
~ Vrouens lering rakende die Woord, slegs aan vrouens en kinders mag bedien (binne en buite die gemeente).
~ ʼn Vrou, waar sy namens die gemeente optree, haarself nie in ʼn posisie van gesag teenoorof oor ʼn man sal stel nie.
9. Dat ek:
* My regtens sal onderwerp aan die amptelike Konstitusie wat dien as ordereëling vir die gemeente se lewe in diens van die Here.
10. My sal onderwerp aan die gemeente se besluit om enige dissiplinêre- of tugstappe teen my te neem.
* Terselfdertyd onderneem, dat indien enige tugstappe of selfs afsnyding van die gemeente wel sou geskied, ek in die lig van 1Kor.6:1-11, my nie tot ʼn wêreldse hof sal wend ten einde hierdie besluit van die gemeente ter syde gestel te kry, of dat ek enige eis van watter aard ook al teen die leierskap en/of gemeente, individueel of korporatief sal instel nie.
11. Dat ek so gou moontlik die ouderlinge se leiding in ʼn persoonlike gesprek (nie skriftelik) sal opsoek, indien ek die inhoud van hierdie “Toewydingsdokument” en/of die gemeente se Belydenisskrif, nie meer in integriteit kan uitleef nie, of my nie meer kan onderwerp aan die gemeente se Konstitusie nie.
12. Dat hierdie toewyding nie bloot formeel geskied nie, maar uit ʼn opregte hart kom en dat ek dit in opregtheid en biddend sal uitleef.
TOEWYDING

(Voltooi en oorhandig so gou moontlik aan ʼn Ouderling asb.)
Hiermee verklaar ek in alle erns en opregtheid voor God, dat ek my met die inhoud van die “So Glo Ons” – Toewydingsdokument en die amptelike Konstitusie (d.d. Augustus 2012) vereenselwig en dit heelhartig onderskryf:

VOLLE NAAM EN VAN: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Geboortedatum: ………………………………………………….

HANDTEKENING: ………………………………………………….
DATUM: ………………………………………………….
HANDTEKENING VAN EGGENOOT: ………………………………………………….
(In geval van waar ʼn vrou alleen aansoek doen om lidmaatskap en die eggenoot verklaar dat hy bewus is van haar aansoek – geen ander verpligting)
DATUM: ………………………………………………….
BESONDERHEDE VAN NUWE LIDMAAT
VOLLE NAAM EN VAN: …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Woonadres: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Posadres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Poskode: …………………………

Telefoonnommers:
Tuis: ………………………………………………………………………….

Sel.: …………………………………………………………………………..

Werk: …………………………………………………………………………

E-Posadres: ………………………………………………………………………………….

Faksimileenommer: ………………………………………………………………………

Name van Eggenoot/note: …………………………………………………………….

Name van Skoolgaande kinders (indien inwonend en nie self lidmate nie):
(Indien eggenoot ook aansoek doen, hoef eggenote nie hierdie gedeelte te voltooi nie)

Naam: …………………………………………………………………………………………..

Verjaarsdagdatum: ………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………..

Verjaarsdagdatum: ………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………..

Verjaarsdagdatum: ………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………..

Verjaarsdagdatum: ………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………..

Verjaarsdagdatum: ………………………………………………….

Naam: …………………………………………………………………………………………..

Verjaarsdagdatum: ………………………………………………….