1. INLEIDING: In hoofstukke 2 en 3 vind ons briewe wat Johannes aan sewe gemeentes in Klein-Asië geskryf het, nadat Jesus Christus dit aan hom gedikteer het. Hierdie gemeentes aan wie Johannes sy groetewoord rig, was Efese (2:1-7), Smirna (2:8-11), Pergamum (2:12-17), Tiatira (2:18-29), Sardis (3:1-6), Filadelfia (3:7-13) en Laodisea (3:14-22). Hierdie was werklike gemeentes […]

Continue reading

1. DIE TYD EN VERVULLING VAN DIE PROFESIE: Voor ons verder kyk na Openbaring moet ons net eers twee sake aanspreek. Eerstens moet ons na die uitdrukking “Preterisme” kyk en tweedens moet ons Openbaring dateer, m.a.w. wanneer is Openbaring geskryf en ons sal sien dat hierdie ‘n baie belangrike aspek is. • Preterisme: Die woord […]

Continue reading

1. VOORAF: Wanneer ons na die Boek Openbaring kyk moet ons besef dat daar verskeie standpunte en vertrekpunte bestaan t.o.v. hierdie boek. Teoloë kyk met verskillende brille daarna en daarom is daar verskillende standpunte en uitgagngspunte, waarvan die belangrikste twee, dié van die Pre-Millennialiste en dié van die A-Millenneliste is. Ek wil net dadelik sê […]

Continue reading